Uit de Algemene Ledenvergadering 25 maart 2022

Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2022 is de heer Twan Peeters benoemd tot Bestuurslid met als speciale taak Communicatie. Dit laatste moet gezien worden in de breedste zin van het woord met als doel het werven van leden uit de actieve NS’ers. Dit zal in gezamenlijkheid met de Communicatie commissie plaatsvinden. Hierover binnenkort meer. Twan veel succes!

Afscheid als Bestuurslid hebben we genomen van Frans Lankes, welke we op een geschikt moment zullen bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid. Frans vanaf deze plek alvast hartelijk dank.

De consumptieprijzen hebben we licht verhoogd, vanwege de fors gestegen inkoopprijzen. Daarnaast introduceren we een vergoeding voor administratiekosten (met name bankkosten) van €1 per persoon per jaar, te innen gelijktijdig met de jaarlijkse contributie.

Als maatschappelijke organisatie heeft SSV ook een taak recht te doen aan maatschappelijke normen en waarden. In dat kader hebben we een vertrouwenspersoon benoemd. Dit is Jan Hoeijmakers, telefoon 06-1233 4095, email: janhoeijmakers@gmail.com! Als vertrouwenspersoon bekleed hij een volstrekt neutrale positie, waarbij alle informatie strikt vertrouwelijk wordt behandeld. De intentie van het bestuur is om ook een vrouwelijke vertrouwenspersoon te benoemen. Zodra deze gevonden is, zal dit op deze website gepubliceerd worden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via secretaris@ssvvenlo.nl of via info@ssvvenlo.nl

"Open Avond" Comphotoclub op woensdagavond 12 april 2023, aanvang 19.30uur in 't Wonder!
Op zondag 2 april 2023 is er in 't Wonder weer Paaskienen. Vanaf 19.00 uur is de zaal geopend en de aanvang is 20.00 uur.