Statuten

(Notarieel bekrachtigd op 9 juni 1999) (artikel 01 t/m 19)

 

 

 • 1e wijziging art. 11 met ingang van 25 maart 2011.
 • 2e wijziging art. 5+6+7 met ingang van 30 maart 2012.
Naam en zetel
Artikel 1

De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo.

Duur
Artikel 2

De vereniging is opgericht 4 augustus 1955 en goedgekeurd bij Koninklijk besluit d.d. 13.03.1971 nr. 53. Deze zal eindigen op 8 november 2000. Op 19 maart 1999 is besloten deze einddatum te verlengen voor onbepaalde tijd.

Verenigingsjaar
Artikel 3

Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

Doel
Artikel 4
 1. De vereniging heeft ten doel : het versterken van de onderlinge banden van het personeel van de N.V. Nederlandse Spoorwegen, haar dochterondernemingen en derden, alsmede het ontwikkelen en onderhouden van banden met organisaties met de dezelfde of soortgelijke doelstellingen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 2. De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken middels het creëren van sport en ontspanningsfaciliteiten en het organiseren en uitvoeren van sport en ontspannings activiteiten.
Artikel 4a

De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door :

 1. Het organiseren en deelnemen aan wedstrijden.
 2. Het houden van ontspanningsactiviteiten.
 3. Alle andere wettige middelen, die voor dit doel bevorderlijk zijn.

 

Lidmaatschap
Artikel 5

Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij en toelating door het bestuur, zoals bij het Huishoudelijk Reglement geregeld.

Leden
Artikel 6

De vereniging bestaat uit leden zoals in het Huishoudelijk Reglement (art. 3) geregeld.

Artikel 7

Vervallen

Contributie
Artikel 8

De leden betalen een jaarlijkse contributie waarvan de hoogte door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Het bestuur kan van de contributieregeling afwijken. De jaarlijkse contributie is verschuldigd en opeisbaar per èèn januari, van het verenigingsjaar of op de dag dat een lid als zodanig is toegelaten.

Einde van het lidmaatschap
Artikel 9

Het lidmaatschap eindigt door :

 1. Schriftelijke opzegging aan de ledenadministrateur.
 2. Overlijden.
 3. Het bestuur kan een lid schorsen en royeren wegens wangedrag / fraude of wanbetaling.
  • Het besluit tot schorsen dient door het voltallig bestuur met meerderheid van stemmen worden genomen.
  • Het besluit tot royeren dient door het voltallige bestuur met meerderheid van stemmen worden genomen. Indien betrokkene niet akkoord gaat met het royement, wordt hij of zij met onmiddellijke ingang geschorst tot aan de eerst volgende Algemene Ledenvergadering, waar betrokkene het verweer kan voeren.
Het bestuur
Artikel 10
 1. Het bestuur bestuurt de vereniging en bestaat uit tenminste vijf leden. Het oneven aantal leden wordt met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
 2. Het bestuur van de vereniging wordt door de algemene vergadering uit de stemgerechtigde leden gekozen. Voorzitter, secretaris en penningmeester dienen meerderjarig te zijn. Het verdeelt de functies onderling, met uitzondering van de voorzitter die als zodanig wordt gekozen. De bestuursleden worden gekozen voor een termijn van drie jaar, de aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. De kandidaatstelling, het aantal der bestuursleden en de werkzaamheden van de bestuursleden worden geregeld bij het huishoudelijk reglement. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan ten alle tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
 3. Het dagelijks bestuur , bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
 4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Einde bestuurslidmaatschap
Artikel 11

Het bestuurslidmaatschap eindigt :

 1. Door overlijden van een bestuurslid.
 2. Bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.
 3. Bij schriftelijke ontslagneming (bedanken).
 4. Alsmede bij ontslag door de algemene leden vergadering.
Vergaderingen
Artikel 12

De vergaderingen worden onderverdeeld in :

 1. Algemene ledenvergaderingen.
 2. Bestuursvergaderingen.
 3. Vergaderingen met afdelingsbesturen.
 4. Buitengewone vergaderingen.
 5. E.e.a. bij het Huishoudelijk Reglement te regelen.
Algemene ledenvergadering en stemrecht
Artikel 13

De algemene ledenvergadering oefent de wetgevende macht uit. Stemrecht hebben de meerderjarige leden. Stemmingen over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of vergadering dit schriftelijk wenst. Tenzij in deze statuten een gekwalificeerde meerderheid is vereist, worden besluiten ter Algemene Ledenvergadering met gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Bij verkiezing van personen is de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen vereist.Wanneer bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verworven. Door het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen, kunnen meer dan twee personen voor herstemming in aanmerking komen.

Bij herstemming is de gewone meerderheid van stemmen beslissend, bij staking van stemmen beslist het lot.

Algemene ledenvergadering en verantwoording
Artikel 14

Ieder jaar schrijft het bestuur tenminste één algemene ledenvergadering uit en wel in het 1e kalenderkwartaal. Het bestuur doet daarin verslag over de werkzaamheden van het afgelopen verenigingsjaar.

Per het einde van ieder boekjaar ( boekjaar loopt gelijk met verenigingsjaar) worden de boeken van de vereniging afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van de kascontrole commissie en/of van een accountant aan de vergadering ter decharge worden aangeboden.

In deze vergadering wordt de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar aan de leden ter goedkeuring voorgelegd.

In deze vergadering vindt, overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement de verkiezing van bestuursleden plaats.

Buitengewone vergaderingen
Artikel 15

Het bestuur is verplicht om een algemene ledenvergadering uit te schrijven indien twintig leden het verlangen hiertoe schriftelijk aan de secretaris kenbaar maken.

Geeft het bestuur hieraan binnen 31 dagen geen gevolg, dan zijn deze leden zelf bevoegd een algemene ledenvergadering uit te schrijven. De wijze van het beleggen van een algemene ledenvergadering is in het Huishoudelijk Reglement opgenomen.

Huishoudelijk reglement
Artikel 16

Nadere bijzonderheden omtrent de werkzaamheden van bestuursleden, het beheer van gelden en bezittingen, contributie, het bijeenroepen van vergaderingen, verkiezing van bestuursleden en verdere aangelegenheden zijn in het Huishoudelijk Reglement geregeld.

Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering met tenminste tweederde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Wijzigingen vinden op dezelfde wijze plaats.

Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten.

Wijziging statuten
Artikel 17

Wijziging van de statuten kan alleen plaats hebben krachtens een besluit van een algemene ledenvergadering, genomen met tenminste tweederde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Ontbinding
Artikel 18

De vereniging kan ontbonden worden op een algemene ledenvergadering, die tenminste vier weken van tevoren speciaal tot dit doel is bijeengeroepen, en waarop tenminste drievierde van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Zijn niet tenminste drievierde van de stemgerechtigde leden aanwezig, dan moet een nieuwe vergadering worden uitgeschreven na tenminste vier, doch uiterlijk zes weken.

In deze vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige leden het besluit tot ontbinding worden genomen. Het voorstel tot ontbinding van de vereniging moet met tenminste tweederde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen worden aangenomen. De algemene ledenvergadering, die tot ontbinding besluit, bepaalt tevens de wijze van afwikkeling.

Een eventueel batig saldo zal met inachtneming van de wettige bepalingen worden overgedragen aan een nader te bepalen erkende sociale instelling.

Slotbepalingen
Artikel 19

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten en huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Aldus gewijzigd en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering, gehouden te Blerick op 19 maart 1999.

 

Voorzitter

A.M.M.L. Beeks

Secretaris

J.H.P.M. Gerritsen