Bestuursprotocol

Uitgangspunten
  1. Het SSV bestuur behartigt de belangen van de gehele vereniging. Ieder bestuurslid vult dit naar beste vermogen in.
  2. Het SSV bestuur vergadert voltallig.
  3. De secretaris schrijft de data en tijdstippen van de bestuursvergaderingen uit.
  4. Ieder bestuurslid is gehouden beschikbaar te zijn voor de vereniging.
  5. Afmeldingen voor de vergadering uitsluitend bij de secretaris, waarna schriftelijke vastlegging volgt.
Afspraken
  1. Om te bewerkstelligen dat het bestuur voltallig vergadert stemmen de actieve leden, die roostergebonden zijn met elkaar een datum of data af en geven deze door aan de secretaris van de vereniging. De secretaris schrijft een bestuursvergadering uit, zodat alle bestuursleden aanwezig kunnen zijn.
  2. De doorgifte van een of meerdere data gebeurd uiterlijk de vrijdag volgend op een gehouden bestuursvergadering.
  3. Mocht na het uitschrijven van een vergadering een bestuurslid alsnog, vanwege zwaarwegende redenen niet kunnen, dan meldt hij dit bij de secretaris. Deze neemt hier nota van en legt dit vast ten behoeve van de volgende vergadering. De secretaris bepaalt zo nodig in overleg met de voorzitter evt. de overige bestuursleden of de uitgeschreven vergadering doorgang vindt.
  4. Een bestuurslid is gehouden iedere uitgeschreven bestuursvergadering aanwezig te zijn en zijn rol als bestuurslid overeenkomstig de eis die hier aan gesteld wordt te vervullen. Niet voldoen aan deze voorwaarden betekent geen deelname aan het bestuur c.q. beƫindiging bestuurslidmaatschap per eerst volgende Algemene Ledenvergadering.
  5. De bestuursleden spreken elkaar aan op gemaakte afspraken, waarbij de belangen van de vereniging centraal staan.
Gedragscode SSV bestuursleden:
Doel gedragscode:

Te komen tot een naar maatschappelijke maatstaven geaccepteerd en te volgen gedrag binnen de vereniging en in bijzonder het bestuur. Hierbij staan de algemeen aanvaarde normen en waarden centraal.
Door SSV (hoofd)bestuursleden te ondertekenen afspraken met betrekking tot gedrag als bestuurslid binnen de vereniging en daarbuiten bij vertegenwoordiging van de vereniging.

Gedragscode:

Constructieve bijdrage leveren aan het doel van de vereniging, vergadering, activiteit.
Secretaris is de brievenbus van de vereniging waar alle correspondentie betreffende vereniging samenkomt. Dit betekent ook het vaststellen van de vergaderdata. Ieder bestuurslid accepteert en respecteert dit.
Onderling respect is de basis voor de samenwerking. Wantrouwen is een slechte raadgever en wordt binnen het bestuur niet gevolgd.

Binnen het SSV-bestuur bestaat de intentie om problemen, vraagstukken samen op te lossen in de geest van het doel van de vereniging, waarbij iedere betrokkene respectvol wordt behandeld. Individuele belangen kunnen nooit voorop staan en onheuse bejegening onderling is uit den boze. Binnen een SSV-bestuursvergadering moet een individueel bestuurslid zich niet beknot voelen en in vrijheid zijn eigen mening kunnen geven. Buiten deze vergadering draagt een bestuurslid de bestuursafspraken uit en draagt bij aan een positief imago van de vereniging.

Ieder bestuurslid heeft de verplichting informatie te halen en te brengen zodat hij zelf maar ook andere bestuursleden hun werk naar behoren kunnen doen. Eigen verantwoordelijkheid staat hoog in het vaandel.