Horeca Reglement

(artikel 9 Drank- en Horecawet)

Artikel 1 Begripsbepalingen
 1. Alcoholhoudende dranken:
  • Sterke drank : de drank, die bij een temperatuur van 20 graden Celsius voor 15% of meer uit alcohol bestaat.
  • Zwakalcoholhoudende drank: alle alcoholhoudende drank van 0,5% tot 15% alcohol, inclusief wijn.
 2. Leidinggevenden : Het bestuur heeft 2 leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne, voldoen aan de eisen ten aanzien van zedelijk gedrag en staan als zodanig vermeld op de drank en horecavergunning. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven en de uitoefening van de horecawerkzaamheden in de inrichting.
 3. Barvrijwilliger : Een vrijwilliger, die -op tijden dat er alcohol wordt verstrekt -, de bar werkzaamheden inde horeca-inrichting uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 6 van dit bestuursreglement.
Artikel 2 Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking dienen de volgende wettelijke bepalingen te worden nageleefd:

 1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden.
 2. Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 3. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
 4. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 5. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen, die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren.
 6. Het is verboden personen toe te laten in de horeca-inrichting, die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren of kennelijk onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.
Artikel 3 Aanwezigheid

Op de momenten, dat in de horeca-inrichting alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd een leidinggevende dan wel een barvrijwilliger aanwezig.

Artikel 4 Huis- en gedragsregels
 1. Het is niet toegestaan zelf meegebracht alcoholhoudende drank te gebruiken in de horeca-inrichting.
 2. Het is niet toegestaan om in de horeca-inrichting gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de horeca-inrichting.
 3. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 4. Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
 5. Acties, die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours, meters bier en rondjes van de zaak”, zijn niet toegestaan.
 6. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van niet-alcoholhoudende drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
 7. Agressie en normafwijkend gedrag zijn aanleiding om uit de horeca-inrichting te worden verwijderd.
Artikel 5 Openingstijden en schenktijden
OpeningstijdenOpenSluiting
Maandag09.00 uur01.00 uur
Dinsdag09.00 uur01.00 uur
Woensdag09.00 uur01.00 uur
Donderdag09.00 uur01.00 uur
Vrijdag09.00 uur02.00 uur
Zaterdag09.00 uur02.00 uur
Zondag10.00 uur01.00 uur
AlcoholschenkingVanTot
Maandag09.00 uur01.00 uur
Dinsdag09.00 uur01.00 uur
Woensdag09.00 uur01.00 uur
Donderdag09.00 uur01.00 uur
Vrijdag09.00 uur02.00 uur
Zaterdag09.00 uur02.00 uur
Zondag10.00 uur01.00 uur
Artikel 6 Kwalificatienormen voor barvrijwilligers

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld.
Barvrijwilligers :

 • zijn tenminste 18 jaar oud,
 • hebben een exemplaar van dit bestuursreglement ontvangen en zijn op de hoogte van de inhoud ervan,
 • staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd,
 • zijn betrokken bij de vereniging als lid.
Artikel 7 Handhaving, klachtenprocedure en sancties
 1. Conform het bepaalde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur en de leidinggevende belast met de algemene leiding over de horeca-inrichting. Zij zijn derhalve verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement.
 2. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 6 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur.
 3. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van een of meer regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n) , zijn de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiemogelijkheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen 2 maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
 4. Eenieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente Venlo, afdeling PFBWB, of de Inspectie W&V (Keuringsdienst van Waren) te Eindhoven.
Artikel 8 Voorlichting
 1. Dit reglement of in elk geval de huis- en gedragsregels (artikel 4) en de leeftijdsgrenzen (artikel 3, lid 1 en 2) worden goed zichtbaar in de horeca-inrichting opgehangen.
 2. Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van een verantwoord alcoholgebruik.

Aldus vastgesteld door het bestuur van Spoorweg Sportvereniging Venlo ondernemer van de horeca-inrichting ’t Wonder.

Venlo, donderdag 20 november 2003