Huishoudelijk Reglement

Ingaande 19 maart 1999 (artikel 01 t/m 38)

 • (2e wijziging ingaande 22 maart 2002)
 • (3e wijziging ingaande 26 maart 2004) (art.4a)
 • (4e wijziging ingaande 25 maart 2011) (art. 9 + 25)
 • (5e wijziging ingaande 30 maart 2012) (art. 3-17-17b-17c-30-31)
 • (6e wijziging ingaande 25 maart 2022) (i.v.m. de WTBR)
 • (7e wijziging ingaande 24 maart 2023) (art. 7 + 7b)
Algemeen
Artikel 1

Op vier augustus 1955 werd te Venlo opgericht de Spoorweg Sportvereniging Venlo, afgekort S.S.V. Venlo. Zij is gevestigd te Venlo.

Artikel 2

De kleuren van de vereniging zijn blauw en geel.

T.a.v. de leden
Artikel 3

De vereniging bestaat uit:

  1. Leden.
  2. Erevoorzitter(s), Ereleden en leden van verdiensten.
  3. Buitenleden.
 • Lid kunnen worden :
  1. Alle werknemers van de Sociale Eenheid zoals door NS bepaald..
  2. Alle geregistreerde partners van genoemde werknemers.
  3. Alle kinderen van genoemde werknemers die nog geen 21 zijn.
  4. Buitenleden: Zie artikel 22.

Erevoorzitter(s), Ereleden en leden van verdiensten zijn zij die overeenkomstig de bepaling van het HR zijn benoemd.

Artikel 4

Om lid te worden van de vereniging moet men zich schriftelijk aanmelden bij de ledenadministrateur d.m.v. een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Het bestuur neemt iedereen aan als lid die naar haar oordeel voldoet aan de eisen van het lidmaatschap, zoals die in de statuten staan omschreven.

Artikel 5

Gezinsleden van een actieve / niet-actieve NS man/vrouw kunnen pas lid worden nadat de actieve / niet-actieve NS man/vrouw ook lid is of wordt van SSV.

Artikel 6

Donateurs zijn zij, die de vereniging met een geldelijke bijdrage steunen. Deze bijdrage is minimaal gelijk aan de basiscontributie S.S.V.

Artikel 7

Het erevoorzitterschap kan door een besluit van de Algemene Ledenvergadering worden aangeboden aan een actief of gewezen SSV-voorzitter , die zich naar het oordeel van het bestuur door bijzondere prestaties voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt.

Artikel 7.b (oud art. 6)

Het erelidmaatschap kan door een besluit van de Algemene Ledenvergadering worden aangeboden aan leden , die zich naar het oordeel van het bestuur door bijzondere prestaties voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt.

Artikel 8. (oud art. 7.)

Leden die zich naar het oordeel van het bestuur voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen door een besluit van de Algemene Ledenvergadering tot lid van verdiensten worden benoemd.

Artikel 9

Alle leden verbinden zich aan de vereniging als zodanig van kalenderjaar tot kalenderjaar. Bij opzegging alsmede bij ontzegging van het lidmaatschap, dient de contributie van het lopende kalenderjaar betaald te zijn of te worden.

T.a.v. het bestuur
Artikel 10

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen : voorzitter, secretaris, penningmeester en twee overige leden. Alle bestuursleden moeten tenminste 18 jaar oud zijn, en worden gekozen uit en door leden voor een termijn van drie jaar. Na afloop van het termijn hebben zij het recht om zich weer herkiesbaar te stellen.Bij tussentijdse vacatures heeft het bestuur het recht maatregelen te nemen, om de opengevallen plaatsen tot aan de eerste ALV op te vullen.
Bestuursleden moeten handelen naar bestuur protocol.

Artikel 11

M.b.t. administratieve organisatie.

 • Het bestuur voert jaarlijks een risicoanalyse uit en legt deze vast.
 • Bij tegenstrijdig belang stemt het betrokken bestuurslid niet mee.

Denk hierbij aan hoe om te gaan met (de besluitvorming rondom) grote financiële uitgaven (investeringen). Hanteer bij grote investeringen het vier ogen principe, vraag meerdere offertes aan, stel een investeringsplan op en bespreek de financiële situatie van de vereniging periodiek. Op deze wijze wordt aangeleerd dat u bewust omgaat met de middelen, en dat deze worden gebruikt voor de afgesproken doelen.

Artikel 12

De voorzitter houdt toezicht op het gehele beheer en leidt zowel de Algemene Ledenvergadering, alsmede alle bestuursvergaderingen.
Hij kan alle van de vereniging uitgaande stukken mede ondertekenen indien hij dit verlangt.
Bij afwezigheid van de voorzitter neemt het langst zittende bestuurslid zijn functie waar.

Artikel 13

De secretaris is belast met het houden van de notulen van de Algemene Ledenvergadering en alle bestuursvergaderingen.Hij heeft het archief onder zijn beheer en verzorgt de correspondentie. In de Algemene Ledenvergadering geeft hij een overzicht van de gang van zaken in de vereniging, en draagt hij zorg voor het laten tekenen van de presentielijst.

Artikel 14

De penningmeester beheert de gelden van de vereniging. Hij draagt zorg voor het innen van alle S.S.V. toekomende gelden. Hij is voor zijn beheer persoonlijk aansprakelijk. Hij houdt nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven. In de Algemene Ledenvergadering doet hij verslag van de financiële toestand van de vereniging. Hij draagt zorg voor het opstellen en indienen van een begroting die eerst door het bestuur is besproken en goedgekeurd en die aan de leden voor de Algemene Ledenvergadering ter keuring moet worden uitgereikt gelegd.

Artikel 15

De ledenadministrateur draagt zorg voor de ledenlijst.

Artikel 16

Kandidaat bestuursleden dienen uiterlijk twee dagen voor datum Algemene Ledenvergadering hun kandidatuur schriftelijk bij de secretaris in te dienen.

Artikel 17

Wanneer de boeken van de penningmeester niet in orde worden bevonden, kan hij worden verplicht een eventueel tekort persoonlijk aan te zuiveren. Bij gebleken opzet wordt hij van zijn functie ontheven. Het bestuur dient voor zijn beheer te worden gedechargeerd door een besluit van de Algemene Ledenvergadering na een advies van de Kas-controlecommissie.

T.a.v. beheer horeca
Artikel 18
 1. De beheerder horeca wordt voor bepaalde tijd door het bestuur benoemd.
 2. De beheerder is verantwoordelijk voor inkoop / omzet en het financieel beheer die deze functie met zich vereist.
 3. De beheerder is persoonlijk aansprakelijk binnen de beleidskaders die door het bestuur wordt vastgesteld. M.b.t. het financieel beheer vindt aansturing plaats door de penningmeester.
 4. De beheerder dient te worden dechargeert door het bestuur, na advies van de penningmeester m.b.t. het financieel beheer. Wanneer de boeken van de beheerder niet in orde worden bevonden kan hij of zij worden verplicht een eventueel tekort aan te zuiveren. Bij gebleken opzet wordt hij of zij uit zijn of haar functie ontheven.
 5. De beheerder neemt op uitnodiging deel aan bestuursvergaderingen, maar is niet stemgerechtigd. Hij mag dus geen deel uitmaken van het bestuur.
T.a.v. afdelingen
Artikel 19

De vereniging is naar soort van sport / ontspanning in afdelingen verdeeld. Het is toegestaan dat een lid meer dan één tak van sport of ontspanning beoefent.

Artikel 20

Deelname :

 • Alle leden kunnen deelnemen aan de verenigingsactiviteiten incl afdelingsactiviteiten. Voor dit laatste dient men eveneens lid te zijn van betreffende afdeling. Om lid te worden van afdeling gelden mogelijk aanvullende regels van de afdeling.
 • Introducés kunnen onder de hierna te noemen voorwaarden deelnemen aan de verenigingsactiviteiten incl afdelingsactiviteiten. Als de activiteit dit toelaat, door het bestuur te beslissen. Voor deelname aan afdelingsactiviteiten gelden dezelfde criteria.

Om als introducé toe gelaten te kunnen worden betaald de individuele introducé een jaarlijkse bijdrage die gelijk is aan de basis contributie van de vereniging. Daarnaast om deel te nemen aan de afdelingsactiviteiten dient de introducé een vaste bijdrage te betalen die gelijk is aan de afdelingscontributie. Dit laatste door de afdeling te beslissen. Het hoofdbestuur beslist over het maximaal aantal toe te laten introducés per activiteit / afdeling.

Artikel 21

Stemrecht en bestuurssamenstelling:

De leden hebben stemrecht in de (algemene/afdelings-) vergadering.
Uitsluitend leden kunnen zitting hebben in het hoofd- en afdelingsbestuur. Voor het afdelingsbestuur geldt slechts dat de functies van voorzitter en penningmeester door leden worden bekleed. De bedoelde leden betreft in alle gevallen actieve of gepensioneerde werknemers van de Sociale Eenheid NS.
Leden worden dan ook voor vergaderingen uitgenodigd.

Artikel 22

Buitenleden.

Buitenleden betreft uitsluitend werknemers, partners en kinderen tot 21 jaar van spoorweg gerelateerde bedrijven die SSV jaarlijks financieel ondersteunen.
Buitenleden hebben geen stemrecht.
Nadere invulling door bestuur SSV bepaald.

Artikel 23

Iedere afdeling is vrij in het maken van interne regelingen, voor zover deze niet in strijd zijn met de statuten en dit huishoudelijk reglement. Nieuwe regelingen als mede bestaande, dienen door het bestuur te zijn goedgekeurd. Iedere afdeling moet voor een contactpersoon zorgen die als vertegenwoordiger fungeert tussen afdeling en bestuur. Alle externe correspondentie die kan leiden tot verplichtingen van de vereniging dienen via de secretaris te lopen.

Artikel 24

Elke afdeling legt tenminste vier weken voor datum Algemene Ledenvergadering financiële verantwoording af aan het bestuur ter verkrijging decharge. De penningmeester van de vereniging heeft ten alle tijden het recht om het financiële beheer van de afdeling te toetsen. Bij opheffing van een afdeling komen de resterende baten de vereniging toe.

T.a.v. de kascontrolecommissie
Artikel 25

De Algemeen Ledenvergadering kiest uit haar midden drie stemgerechtigde (niet bestuur)-leden, om voor een termijn van drie jaar zitting te nemen in de kascontrolecommissie. Ieder jaar treedt minimaal een lid af, zijnde het langst zittende. Deze kascontrole dient door tenminste twee leden en in het bijzijn van de voorzitter uitgevoerd te worden.

Artikel 26

De kas-controlecommissie is verplicht tenminste één maal per jaar de kas, boekhouding en het gevoerde beleid (incl. Begroting) van de vereniging te controleren. Dit dient tevens te geschieden bij tussentijds aftreden van de penningmeester. Van het resultaat van deze controle wordt verslag uitgebracht aan de ALV, waarbij tevens wordt geadviseerd het bestuur al dan niet te dechargeren.

T.a.v. vergaderingen
Artikel 27

Binnen de vereniging zijn drie soorten vergaderingen mogelijk :

 1. Algemene ledenvergaderingen.
 2. Bestuursvergaderingen.
 3. Overige vergaderingen.
Artikel 28

De Algemene Ledenvergaderingen vormt de hoogste macht in de vereniging. Deze dient eenmaal per kalenderjaar gehouden te worden, en wel in het 1e kalenderkwartaal.
De agenda van deze vergadering moet onder meer de volgende punten bevatten :

 1. De notulen van de laatste Algemene Ledenvergadering.
 2. Jaarverslag van de secretaris en alle onderafdelingen.
 3. Financieel jaarverslag van de vereniging door de penningmeester.
 4. Verslag van de kascontrolecommissie.
 5. Bestuursverkiezing.
 6. Begroting van het komende verenigingsjaar.
 7. Verkiezing lid kascontrolecommissie.
 8. Rondvraag.
Artikel 29

Samen met de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering zal een agenda met de behandelde punten aan de leden worden bekendgemaakt. (op aanvraag persoonlijk verkrijgbaar) . Deze bekendmaking dient tenminste 14 dagen voor de vergadering middels aankondiging op de SSV Site en publicatieborden in ’t Wonder geschieden.

Artikel 30

Tenminste eenmaal per drie maanden, doch bij voorkeur iedere maand worden bestuursvergaderingen gehouden. Tevens vinden bestuursvergaderingen plaats op verlangen van de voorzitter of tenminste twee bestuursleden. In dit laatste geval moet de vergadering binnen vier doch uiterlijk binnen zes weken plaats vinden. Een bestuursvergadering kan slechts plaatsvinden, wanneer tenminste drie bestuursleden aanwezig zijn en blijven. Agenda, plaats en datum worden bepaald door de secretaris, zo nodig in overleg met de voorzitter.

T.a.v. de stemmingen
Artikel 31

De algemene ledenvergadering kan geen besluiten nemen, wanneer niet 10% van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. In dat geval wordt binnen vier weken een nieuwe vergadering uitgeschreven die bevoegd is besluiten te nemen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 32

Alleen de op de Algemene Ledenvergadering aanwezige leden, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, zijn stemgerechtigd.

Artikel 33

Niet geldig zijn :

 • Stembriefjes, die een persoon of voorstel niet voldoende aanduiden.
 • Stembriefjes, waarop meer namen of voorstellen voorkomen dan nodig is.
 • Ondertekende stembriefjes.
T.a.v. de inkomsten
Artikel 34

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit :

 1. Contributies .
 2. Bijdrage.
 3. Schenkingen en subsidies.
 4. Toevallige baten.
 5. Exploitatie van het verenigingsgebouw.
Artikel 35

De basiscontributie:

 1. De hoogte van de basiscontributie van de vereniging wordt voor leden en buitenleden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
 2. Voor ereleden en leden van verdiensten geldt een contributie vrijstelling.
 3. De afdelingscontributie wordt vastgesteld door het afd. bestuur met instemming van het hoofdbestuur.
Artikel 36

Wanneer door nalatigheid of wangedrag van een van de leden, geldboetes aan de vereniging worden opgelegd, heeft het bestuur het recht dit bedrag geheel of gedeeltelijk op het betreffende lid te verhalen.

Artikel 37

De SSV Venlo kan door haar leden en/of gasten NIET AANPRAKELIJK WORDEN GESTELD voor defecten aan en/of vermissing van meegebrachte zaken.
Door aanvaarding van het lidmaatschap van de SSV conformeert het lid zich aan dit artikel.

T.a.v. de mededelingen
Artikel 38

Het bestuur brengt zo nodig alle besluiten waartoe het volgens dit reglement gebonden is, ter kennis aan de leden.